Ostu-müügilepingu üldtingimused

 1. Üldtingimuste kehtivus
  1.1. Käesolevad üldtingimused kehtivad ostu
  -müügilepingutele (edaspidi Leping), mis sõlmitakse tellimuse (edaspidi Tellimus) alusel internetis aadressil www.ilusaim.ee asuvast Ilusaim‘ eestikeelsest internetipoest kaupa telliva isiku (edaspidi Tellija) ning OÜ Ilusaim (edaspidi ka Ilusaim) vahel ning Lepingute sõlmimise protseduurile.
  1.2. Ilusaim‘l on õigus üldtingimusi ühepoolselt igal ajal muuta. Muudetud üldtingimused kehtivad üksnes nende Tellimuste ja Lepingute suhtes, mille puhul vastav Tellimus on esitatud pärast üldtingimuste muutmist.
  1.3. Üldtingimuste käesolev redaktsioon kehtib Ilusaim‘ internetipoest tellimisel alates 01.10.2016. a. Üldtingimuste käesolev redaktsioon kehtib kuni järgmise redaktsiooni avaldamiseni.
 2. Kauba põhiomadused ja Lepingu sõlmimise protseduur
  2.1. Kauba põhiomadused on esitatud Ilusaim‘ kataloogis. Ilusaim‘ kataloogi pildid kujutavad kauba põhiomadusi üldjuhul täpselt
  . Arvutikuvaritest tulenevatel põhjustel võivad kataloogis toodud värvid pisut tegelikust erineda.
  2.2. Tellimuse esitamine on võimalik otse elektrooniliselt läbi Ilusaim‘ internetipoe
  .
  2.3. Tellimust esitades kinnitab Tellija, et on vähemalt 18
  -aastane, tema teo- ja otsusevõime ei ole piiratud.
  2.4. Tellimus loetakse üldjuhul pakkumuseks võlaõigusseaduse tähenduses. Tellijale edastatakse kinnitus Tellimuse kättesaamise kohta elektrooniliselt. Tellimuse kinnitus omab üksnes informatiivset tähendust Tellimuse kättesaamise kohta.
  2.5. Kui Ilusaim asub Tellimust täitma, loetakse Tellimus aktsepteerituks ning Leping sõlmituks. Ilusaim edastab Tellijale kinnituse Lepingu sõlmimise kohta mõistliku aja jooksul pärast Lepingu sõlmimist elektrooniliselt.

 3. Tellimuse täitmise tähtajad
  3.1. Tellimuse täitmise tähtaeg on reeglina 4 nädalat, kuid võib Ilusaim‘st sõltumatutel asjaoludel kujuneda ka pikemaks.
  3.2. Kui Tellimust ei ole võimalik täita 4 nädala jooksul, teavitab Ilusaim sellest Tellijat eraldi.

 4. Kauba hind
  4.1 Ilusaim‘ kataloogis esitatud kaupade hinnad on eurodes. Ilusaim ei ole praegusel hetkel käibemaksukohustuslane. Hinnad ei sisalda käibemaksu ning hindadele ei lisandu käibemaks. Ilusaim jätab endale õiguse korrigeerida hindu, kui lisandub käibemaks.

 5. Makseviisid
  5.1. Lepingu eseme koguhind on esitatud Ilusaim‘ kataloogis ning
  ei sisalda käibemaksu.
  5.2. Tellija saab valida kahe makseviisi vahel:
  5.2.1. tasumine täies ulatuses või osaliselt 50% arve alusel pangaülekandega.
  5.2.2. tasumine täies ulatuses või osaliselt 50% sularahas
  5.3. Kui Tellija on valinud makseviisina ettemaksu tasumise 50% ulatuses (punkt 5.2.1 ja 5.2.2), on ta kohustatud ülejäänud 50% tasumisele kuuluvast summast tasuda hiljemalt kauba Tellijale või Tellija volitatud isikule üleandmisel kauba üleandmise kohas. Kui kaup tuuakse kullerteenusena koju, on Tellija kohustatud tasuma ülejäänud tellimuse hinna pakki üleandvale töötajale. Kuller on volitatud Ilusaim‘ eest Tellija makseid tellimuse eest vastu võtma.

 1. Saatekulu
  6.1. Ilusaim‘ kataloogist tellitud kaubad edastatakse kullerteenusega. Saatekulu tasub OÜ Ilusaim.

  6.2 Kullerteenusega edastamise puhul tuleb esitada postitöötajale pildiga isikut tõendav dokument.

 2. Kauba kättesaamine
  7.1.
  Postiasutuse klienditeenindus võtab Tellijaga ühendust ning lepib kokku paki kättetoimetamise aja ja lunasaadetise puhul teatab ka paki maksumuse. Toob kuller kauba Tellija poolt määratud aadressile.

 3. Tarbija taganemisõigus

  8.1. Tagastada ei ole võimalik kaupa, mis on valmistatud Tellija isiklikke vajadusi arvestades või Tellija esitatud tingimuste kohaselt.

 1. Puudustega kaup
  9.1. Ilusaim vastutab kauba Tellijale üleandmisel olemas olnud puuduste eest vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Kauba puudustest tuleb Ilusaim‘le teatada 14 päeva jooksul arvates kauba kättesaamisest.

  9.2 Tellija kohustub alles hoidma kaubaga kaasas olevat saatelehte. Saateleht on Tellija ostu tõendav dokument ja selle olemasolu on vajalik kauba puudustest tulenevate õiguste realiseerimiseks.
  9.3. Puuduste esinemisel on Tellijal eelkõige õigus nõuda kauba tasuta parandamist. Kui puudust ei õnnestu vaatamata korduvale parandamisele kõrvaldada, on Tellijal õigus nõuda kauba ümbervahetamist. Kui kauba parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub, Ilusaim on õigustamatult kauba parandamisest või asendamisest keeldunud, Ilusaim ei paranda või asenda kaupa mõistliku aja jooksul pärast puudusest teatamist või põhjustab kauba parandamise või asendamisega Tellijale põhjendamatuid ebamugavusi, on Tellijal õigus Lepingust taganeda. Ilusaim tagastab Tellijale tellimuse eest tasutud maksed Tellija poolt osundatavale pangaarvele hiljemalt 30 päeva jooksul arvates taganemisavalduse jõudmisest Ilusaim‘ni. Ilusaim võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni Tellija on kauba tagastanud või on esitanud Ilusaim‘le tõendi, millest nähtub, et Tellija on kauba tagasi saatnud.

  9.4 Puuduste esinemisel Ilusaim tagastab Tellijale saatekulu Tellimuse esemeks oleva kauba tagastamise korral. Kui Tellija on valinud Ilusaim‘ poolt kauba kättetoimetamiseks pakutud kõige odavamast kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Ilusaim sellest tulenevaid täiendavaid kulusid Tellijale hüvitama.

  9.5 Ilusaim ei vastuta kauba puuduse eest, kui kauba puudus tekkis pärast kauba üleandmist Tellijale, mh kauba vale kasutamise või tavapärase kulumise tulemusel, ega ole tekkinud Ilusaim‘ kohustuse rikkumisest tulenevalt.

  9.6 Tellija ei tohi olla tagastatavat kaupa kasutanud muul viisil, kui on vaja kauba omadustes veendumiseks. Kaupa võib proovida, et veenduda selle sobivuses või mittesobivuses, kuid proovimise käigus tuleb tagada kauba ja selle pakendi minimaalne mõjutatus. Proovimine tähendab samaväärset kasutust, nagu on tavaks jaekaubandusasutustes enne ostu sooritamist. Kui Tellija on tagastatavat kaupa kasutanud muul viisil, vastutab Tellija kauba kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest.
  9.7. Juhiseid toimimiseks kauba puuduste korral ja lisainfot kauba hoolduse kohta saab Ilusaim‘ e
  -posti teel: info@ilusaim.ee.

 2. Vead ja värvid
  10.1. Ilusaim jätab endale õiguse korrigeerida trükivigade ja muude vigade tõttu Ilusaimi e-poodi sattunud väärinfot.

 3. Ilusaim‘ taganemisõigus
  11.1. Ilusaim‘l on õigus Lepingust taganeda seaduses sätestatud juhtudel ning järgnevate olukordade esinemisel:
  11.1.1. tellitud kaupa ei ole võimalik, mh varude ammendumise tõttu, tarnida;
  11.1.2. kauba hind Ilusaim‘ kataloogis on ekslikult näidatud ebaõigesti ja Lepingu aluseks olev Tellimus on tehtud vastava ebaõige hinna alusel;
  11.2. Tellijat informeeritakse Ilusaim‘ poolsest taganemisest esimesel võimalusel kas telefoni või e-posti teel. Tellija tasutud ettemaks tagastatakse sel juhul viivitamatult, aga mitte hiljem kui 14 päeva jooksul Tellija osundatavale pangaarvele.

 4. Tellimuste vastuvõtmisest keeldumine
  12.1. Ilusaimil on õigus keelduda Teilt tellimuse vastuvõtmisest ja Lepingu sõlmimisest omal äranägemisel.

 5. Isikuandmete kogumine ja kasutamine
  13.1. Ilusaim‘ kannab hoolt kõigi Tellija isikuandmete eest, sh nimi, kontaktandmed, isikukood, vanus, tellitud kaubad, Tellija poolt kasutatud pangakontode numbrid, andmeid Tellija maksekäitumise kohta jmt andmed, mille Tellija on Ilusaim‘le avaldanud või mis on Ilusaim‘le teatavaks saanud Tellimuste kaudu või Lepingute täitmise käigus.
  13.2. Lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks on Ilusaim‘l õigus eelnimetatud Tellija isikuandmeid töödelda sõltumata Tellija nõusolekust. Eeltoodu hõlmab Tellimuste töötlemist kauba väljasaatmiseks, teavituste saatmist kauba olemasolu või kohaletoimetamise üksikasjade kohta ning muu info edastamist.
  13.3. Tellimuse tegemisel Tellija poolt avaldatud elektroonilisi kontaktandmeid on Ilusaim‘l õigus kasutada oma samasuguste kaupade ja teenuste reklaamiks otseturustuse teel seni, kuni Tellija on selle ära keelanud, teatades Ilusaim‘le keelamise soovist e-posti teel
  info@ilusaim.ee.
  13.4. Ilusaim töötleb Tellija isikuandmeid muul eesmärgil ja viisil kui eeltoodud punktides sätestatud, kui Tellija annab selleks Tellimuse esitamisel nõusoleku. Nõusoleku alusel isikuandmete töötlemise eesmärgiks on kliendisuhete hoidmine, Ilusaim ning tema sidusettevõtete ja koostööpartnerite turundustegevuse läbiviimine ning turu
  -uuringute ja otsereklaami tegemine posti, telefoni või muu elektroonilise meedia kaudu.
  13.5. Isikud, kellele Ilusaim võib ülaltoodud andmeid ülaltoodud eesmärkidel kasutamiseks edastada, on Ilusaim‘ga samasse kontserni kuuluvad ettevõtjad ja koostööpartnerid. Edastamine toimub pooltevahelise lepingu alusel. Lisaks võib Ilusaim lubada Tellija kontaktandmete kasutamist oma majandustegevuse analüüsimiseks ja kavandamiseks kolmandatele isikutele, keda Ilusaim kasutab Lepingute täitmisel ja nende täitmise tagamisel. Sellised kolmandad isikud on muuhulgas posti- ja finantsteenuse ning inkassoteenuse osutajad.
  13.6. Ilusaim‘ õigused laienevad ka isikutele, kellele ta on loovutanud Lepingust tulenevad nõuded.
  13.7. Tellijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud osas, milles see on vajalik Lepingu täitmiseks või Lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks ning lubatud sõltumata Tellija nõusolekust, teatades sellest Ilusaim‘le e-posti teel
  info@ilusaim.ee.

 6. Sissenõudmiskulud
  14.1 Ilusaim‘l või tema poolt volitatud isikul, samuti isikul, kellele Ilusaim on loovutanud Tellijaga sõlmitud Lepingust tulenevad nõuded, on õigus nõuda Tellijalt Tellija poolsete maksetega viivitamisel sisse ka vastavate nõuete sissenõudmisega kaasnevad vajalikud ja mõistlikud kulud, sh kulud õigusabile ning inkassoteenustele.

 7. Järelevalveasutus ja vaidlused
  15.1. Üldtingimuste alusel sõlmitud Lepingute üle on järelevalvepädevus Tarbijakaitseametil. Tarbijakaebuste komisjonile saab Tellija esitada infopäringu, kaebuse ehk avalduse vaidluse lahendamiseks või teabenõude. Täiendavat infot saab Tarbijakaitseameti nõuandetelefonilt 1330 või 6 201 707.
  15.2. Kõik Lepingust tulenevad vaidlused poolte vahel lahendatakse läbirääkimiste teel.
  15.3 Läbirääkimiste ebaõnnestumisel on Tellijal õigus esitada kaebus Tarbijakaebuste komisjonile. Muul juhul lahendatakse vaidlus Tellija elukohajärgses kohtus. Tellija kohustub tagama, et Ilusaim‘l oleksid andmed Tellija elukoha-aadressi kohta. Juhul, kui muud andmed puuduvad, loeb Ilusaim Tellija elukoha-aadressiks selle aadressi, kuhu Tellija on kaupu tellinud.

 8. Kontaktandmed
  Ärinimi: OÜ Ilusaim
  Aadress: Taludevahe 116, Tallinna linn, Harju maakond, 13516
  E-post:
  info@ilusaim.ee

 9. Lõppsätted
  17.1. Üldtingimustele ning Lepingule kohaldatakse Eesti õigust.
  17.2. Tellija on üldtingimused läbi lugenud, nõustub siinsete sätetega ning kinnitab seda Tellimuse esitamise ja tellitud kauba vastuvõtmisega.